تاریخهای مهم

پایان دریافت مقالات : 10 آذر 1395
اعلام نتیجه داوری 15 آذر 1392
پایان ثبت نام : 20 آذر 1395سری اول .
زمان برگزاری: 2 دی 1395
شماره تماس دبیرخانه: 88671676 (021) – 09197556424