محور های همایش

هرآنچه که در حوزه آب، پساب و پسماند باشد را میتوان در زمره محورهای این همایش به حساب آورد. در ادامه به عنوان نمونه برخی از آنها بیان میگردد

1 – مديريت آب، پساب و پسماند (جمع آوري، دفع، كاهش از مبدا، بازيافت،كمپوست، تصفیه، شیرین سازی، انتقال و … )

2- شناسايي و پايش آلايندههاي ناشي از آب، پساب و پسماند

3- فناوریهای نوین جمع آوری، دفع و تصفیه مهندسي آب، پسابها و پسماندها به روشهای هوازی و بیهوازی

4 – استفاده از روشهاي زيستي (بيو) در تصفيه آب، پسابها و پسماندها

5 – استانداردهاي جديد كيفي و كمي آب، پساب و پسماند و فرآورش آنها

6- توليد انرژي و روشهاي بازيافت مواد پر ارزش از آب، پسابها و پسماندها

7 – شناخت آب مصرفی و پساب و پسماند تولیدی صنايع مختلف و روشهاي جلوگيري از تخريبات زيست محيطي آنها

8 – روشهاي نوین آناليز و ارزيابي مواد آلوده و مضر در آب، پساب و پسماند

9- روشهاي محاسبه و تعيين شدت و الگوي آلودگي آب، پسابها و پسماندها و استفاده از رايانه در اين خصوص و معرفي نرم افزارهاي تخصصي

10 – بررسي هاي اقتصادي در خصوص مديريت آب، پساب و پسماند و پدافند غیرعامل

11 – كاربرد فناوريهای نوین همچون نانو در موضوع آب، پساب و پسماند

12 – مطالعات موردي و گزارش پروژه هاي صنعتي اجرا شده و موفقيت آميز در حوزه مديريت آب، پساب و پسماند

13 –  گزارش ثبت اختراعات صنعتي در دنيا و كشور در راستای آب پساب و پسماند

14 – ….